Skapande skola

Vi skapar rörelser genom att röra kroppen på nya och oväntade sätt – det gör oss modigare. Ett perfekt verktyg för matematiskt tänkande!

Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan. (www.kulturrådet.se)

Upplägg
Tillsammans med skolans Kulturombud och Klasslärare väljer vi de aktuella begrepp inom Matte, Naturvetenskap eller Värdegrund som ska dansas. Därefter ger jag ett förslag på upplägg för workshopen med schema/tider för de aktuella klasserna. För bäst resultat sker undervisningen i halvklass. Vi avslutar danslektionen med en danskomposition.

Lärare deltar i workshopen i syfte att få inspiration och idéer samt möjlighet till att betrakta de egna eleverna i nya situationer med en annan pedagog.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, http://www.skolverket.se)

”Barnen dansar utan att de tänker på att de dansar!”

”En elev som ofta uttrycker oförståelse på lektionerna vad den mest ivriga och entusiastiska!”

Skapande dans
Det kan låta flummigt men är tvärtom väldigt konkret. Vi skapar rörelser genom att röra kroppen på nya och oväntade sätt – det gör oss modigare! Jag leder eleverna i inspirerande övningar med koreografiska verktyg. Eleverna får utforska sitt kroppsspråk och kreativiteten flödar utifrån mina instruktioner.

Dansövningarna leder till möten, leenden och skratt som är grunden för både kreativitet och samarbete. Vid slutet av lektionen har vi skapat dansstycken, både solon och i grupper.

Skapande dans är ett perfekt verktyg för matematiskt tänkande!

Dansmatte

Det går inte att dansa utan att använda sig av Matematik. Det går inte att dansa utan att känna trygghet och samarbeta med andra. Lektionerna startar med övningar som leder till trygghet och samarbete. Genom dansen utforskar och fördjupar vi elevernas mattekunskaper på ett lustfyllt sätt. Samtidigt utvecklar de sin kroppskännedom, medkänsla och respekt för andra.

Här presenterar jag några av de projekt och tema inom Skapande Skola, som jag arbetat med under 2013, 2014 och 2015. Begreppen är föreslagna tillsammans med klass- eller mattelärare och utgår från syftet i Skolverkets kursplan. ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Förutom nedanstående begrepp så utforskar vi andra teman som kopplas till kroppen, rummet, gruppen, kraften och tiden.

Genomförda projekt

Tallkrogens skola under temaveckan Hälsa
Åk 6: Decimaltal och Rimlighet vid uppskattning.
Åk 5: Geometri, Cirkel, Radie och Omkrets.
Åk 4: Tallinjen och Subtraktion.
Åk 3: Multiplikation.
Åk 2: Hundra- och tiokamrater, Addition, Hel, Halv och Fjärdedelar.
Åk 1: Tallinjen och tiokamrater.
2012: I samarbete med Britta Olsson
2013: I egen regi
2014: I egen regi

Södra Ängby skola
Åk 8 och 9: Sannolikhet.
Åk 5: Geometriska former och Sträcka/ ändpunkter.
Åk 4: Geometriska former, Sträcka/ ändpunkter, 1000-kamrater, 100-kamrater, 10-kamrater, Tallinjen, Subtraktion och Symmetri.

Måsöskolan
Åk 4, 5 och 6: Vattnets kretslopp

Norrvikens skola
Åk 2 och 3: Multiplikation, Addition och Ordningsföljd.

Fribergaskolan
Åk 7: Median.

Höglandsskolan
Åk 1, 2, 3 och 5: Tiotal, Addition, Subtraktion och Jämn fördelning.

Äppelviksskolan
Åk 6: Area, omkrets, diameter och radie.

Kårsta Skola
Åk 2 och 3: Tiotal, Hundratal, Addition, Subtraktion.

Roslagskulla skola, Österåker
2015: Förskola, Åk 1 och 2: Tio- och hundrakamrater.

Svedenskolan

Lärarworkshops

Det brukar vara uppskattat att som lärare själv få inspireras tillsammans med kolleger. Lärarworkshopen kan ingå i en lärarkonferens eller kick-off. I dessa sammanhang har jag upplevt leenden och skratt!

Syftet med en Lärarworkhop är att ge lärare en förståelse för upplägget med mina danslektioner och skapande processer. Jag leder och ger idéer på övningar som pedagoger själva kan genomföra i sin undervisning.

Övningarna i en workshop ökar pedagogens förståelse för
– Hur man stärker gruppen inför övningar med rörelse och dans
– Hur man leder eleverna till att själva skapa enkla rörelser med kroppen utifrån mattebegrepp
– Hur man använder rummets möjligheter med golvmönster, luftmönster
eller nivåer

Tid: 40 – 90 minuter.
Kostnadsfritt vid köp av dansprojekt inom Skapande Skola

”Det blev mycket skratt och spontaniteten flödade. Några av pedagogerna formade sig själva som siffror på golvet.”

Copyright © Malikas Dans & Show 2022